Har du begynt å høre dårligere?

Er det blitt vanskeligere å delta i det sosiale fellesskapet med familie, venner eller på jobb?

Hørselstap påvirker evnen til å oppfatte tale. I starten merker man det kanskje ikke så godt, fordi en kompenserer med å bruke synet mer aktivt og anstrenger seg for å høre. Dette er kognitivt merarbeid man ikke trenger å gjøre så lenge hørselen er normal. Kanskje kjenner man seg litt mer sliten enn vanlig. Og kanskje har noen rundt deg merket noe på deg? Kanskje bruker du høyere lyd på TV enn du trengte før? Eller kanskje svarer du litt mye ja og ha, smiler bak fasaden, mens du kjenner at du egentlig ikke fikk med deg hva som ble sagt?

Vanligvis er det hørselcellene i det indre øret, cochlea, som blir skadet når man får et hørselstap i voksen alder. Hørselcellene i cochlea kan vi sammenligne med et piano. Slik hver tangent angir en bestemt tone, slik har også hver tone sin faste plass i cochlea. Når hørselceller i cochlea skades, er vanligvis ikke skaden lik på alle tonene. Man kan oppleve at lydstyrken svekkes, men også at det tar lengre tid for hjernen å registrere lyden. Omtrent som en treg pianotangent. Den svekkede lydstyrken kan høreapparater avhjelpe, men tempoet får ikke apparatet gjort noe med. Skada hørselceller kan også være skadet på en slik måte at de gir en forvrengning av lydene. Omtrent

Er det blitt vanskeligere å delta i det sosiale fellesskapet med familie, venner eller på jobb?

som falske toner fra pianotangentene. Da vil man oppleve lyden som uklar, og noen beskriver det som en radio som ikke står på stasjonen. Heller ikke dette kan høreapparater hjelpe deg med. Iblant er noen hørselsceller så skadet at de er døde. Da overføres ikke toner fra dette området lenger til hørselsnerven og hjernen. Til en viss grad kan et høreapparat flytte toner fra dette området til et hørbart område, men lyden vil endre karakter og det totale lydbildet vil ikke være som før.

De fleste som får hørselstap i voksen alder, får et såkalt høyfrekvent hørselstap. Da kan man ha mistet språklydene -h –p –t –k –s –f –sj –kj. Men hva blir konsekvensen av å miste disse språklydene? Hvordan endrer det på oppfattet lydmønster i talespråket?

«_un _y_le_ en _in _ur i _ande_jord i __rålende _ol__inn.»

Forstår du hva som skal stå her?

Merker du kanskje at du må begynne å bruke andre deler av hjernen din enn bare å lese og umiddelbart oppfatte «automatisk»? Oppfatter du ikke setningen over like raskt og uanstrengt som du pleier når du leser? Slik bruker hørselshemmede mye hjernekraft for å forstå det de bare delvis hører når språklyder blir borte.

Et høreapparat vil ofte forbedre muligheten til å oppfatte språklydene, men lydbildet vil fremdeles være av dårligere kvalitet enn ved normal hørsel. Dette er på grunn av de ødelagte hørselcellene («tangentene»). Lydbildet vil med andre ord være endret, og tale vil høres annerledes ut enn før. Derfor er det viktig at rehabiliteringstiltak

«_un _y_le_ en _in _ur i _ande_jord i
__rålende _ol__inn» 

ved hørselstap inneholder mer enn å få utlevert og tilpasset et høreapparat. Et helhetlig behandlingstilbud til mennesker med hørselstap innebærer både medisinsk, teknisk og pedagogisk-psykologisk hørselsrehabilitering.

Vi er audiopedagoger og jobber med den pedagogisk-psykologiske hørselsrehabiliteringen. For hørselehemmede innebærer det gjerne oppfølging som inneholder kommunikasjonstrening, lyttetrening og veiledning/trening som hjelper deg til å håndtere hørselstapet. Har du et høreapparat trener vi slik at du kan få best mulig nytte av lydforsterkningen apparatet gir deg. Tilvenning til høreapparat blir enklere. Taleoppfattelsen trenes og du kan bli i bedre stand til å lytte mer effektivt, ut fra dine forutsetninger. Du får også mulighet til å utvikle hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier som sparer energien din, og øker kommunikasjonsmestringen. Like viktig er det med veiledning og trening som fokuserer på hvordan du best kan håndtere hørselstapet. Vi kartlegger utfordringer hørselstapet gir deg, og utforsker handlingsrommet ditt. Når du får et hørselstap kan det også være til stor hjelp å lære hvordan du kan bli din egen beste støttespiller. Dine pårørende og nære nettverk vil få tilbud om opplæring både om hørselstap og hvordan de best kan ta kommunikasjonshensyn. God kommunikasjonsmestring handler både om hva den hørselshemmede gjør, og hvordan omgivelsene tar kommunikasjonshensyn. Da trenger både den hørselshemmede og omgivelsene forståelse gjennom kunnskap, og trening i å lage en ny kommunikasjonskultur. Det helhetlige tilbudet kan gi deg økte muligheter for sosial deltakelse.

Oppfølgingen fra audiopedagogen utformes individuelt til den enkelte i fellesskap.

Audiopedagogisk behandling er gratis etter henvisning fra lege.


Psssst…. Lurer du fortsatt på hva som stod i setningen over?
«Hun syklet en fin tur i Sandefjord i strålende solskinn.»